Ostatni shout - nie widoczny
Nie jeste¶ upowa¿niony do przegl±dania shoutów.
 
Najnowsze Wiadomo¶ci
Og³oszenia
KUFERKOWY PROMIEÑ S£OÑCA


Istniej± jeszcze na tym ¶wiecie anio³y
S± nimi ci, którzy w ciemne ¿ycie innych
Wnosz± promieñ s³oñca, iskierkê rado¶ci z raju
¯yj± i pracuj± dla tych, którym szczê¶cie nie sprzyja
Nie licz± godzin, nie pytaj± o zap³atê.
(…)
Istniej± anio³y w¶ród nas
Czyni± cuda, sami o tym nie wiedz±c.

I Ty mo¿esz zostaæ tym anio³em, ofiaruj±c choæ jedn± wyszyt± aplikacjê,

z której powstanie poduszka nios±ca promieñ s³oñca, iskierkê rado¶ci i nadziei.

Przy³±cz siê do naszej akcji -
KUFERKOWY PROMIEÑ S£OÑCA

Szczegó³owe informacje znajdziesz na forum
(706) 404-0542przez admin, Piatek, 08 Sierpien 2008 23:16 4068507614(0), Przeczytaj ca³o¶æ
Og³oszenia
Powitanie

Witamy mi³o¶ników robótek rêcznych

bukiecik

Witamy wszystkich serdecznie w naszym robótkowym portalu.

Portal „Kuferek” jest wirtualnym miejscem spotkañ mi³o¶ników robótek rêcznych. Zapraszamy do czynnego udzia³u w rozmowach na
forum, prezentowania w³asnych prac oraz wzajemnej pomocy w nauce nowych technik robótkowych. Wszelkie uwagi i propozycje zwi±zane z rozwojem naszego portalu s± mile widziane i prosimy o umieszczanie ich na forum „Uwagi i propozycje”.


przez 9494763590, Sobota, 27 Marzec 2004 14:58 Komentarze(8), (562) 568-7510
 
 


MKPortal C1.2 rc1 ©2003-2008 mkportal.it
Strona wygenerowana w 0.0444 sekundy z 14 zapytaniami