-POWIATY ZWI¡ZKOWE
-408-277-5213
-724-727-3025
-CELE I ZADANIA
-856-254-3102
-601-916-3681
-712-656-1605
-(510) 872-7148
-ODSY£ACZE
-PROJEKT MF EOG
-4782487918
(825) 373-0278

Zwi±zek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. Warcis³awa IV 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obs³ugê Bankow± ZCPWZ prowadzi:
Bank BG¯ BNP Paribas S.A.
Rachunek nr: 27 1600 1462 1817 0121 7000 0001

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNO¦CI

60. posiedzenie Zgromadzenia Zwi±zku


W dniu 26 wrze¶nia 2018 r. w m. ¦widwin odby³o siê 60. posiedzenie Zgromadzenia Zwi±zku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Delegaci przyjêli informacjê Zarz±du Zwi±zku o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2018 r. wraz z informacj± o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej.
Nastêpnie delegaci podjêli Uchwa³y:
- w sprawie ustalenia wysoko¶ci sk³adek cz³onkowskich na 2019 r.
- o zmianie uchwa³y w sprawie uchwalenia bud¿etu Zwi±zku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2018,
- w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Zwi±zku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2021.
Uchwa³± Zgromadzenia Zwi±zku powo³ano do sk³adu Zarz±du Zwi±zku, Pani± Wiolettê Kaszak – delegata z powiatu choszczeñskiego.

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98