B I B L I O T E K A
Wy¿szego Seminarium Duchownego
Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej

75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2

(561) 357-2575 Czasopisma
Prace magisterskie Czasopisma diecezjalne
Prace dyplomowe 806-291-4278
Archiwum DKK Koszaliñsko-Ko³obrzeskie Wiadomo¶ci Diecezjalne
Starodruki